Sau khi ký kết hợp đồng và thực hiện khó tránh những bổ sung, thay đổi hay sửa chữa hợp đồng. Do đó, chúng ta cần phải lập phụ lục hợp đồng mới để giải quyết vấn đề này.

Hãy cùng Blog Bất Động Sản, tham khảo các mẫu phụ lục hợp đồng thường dùng trong lĩnh vực nhà đất nhé!

Mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất trong lĩnh vực nhà đất

Phụ lục hợp đồng giúp thay đổi hoặc bổ sung cho hợp đồng chính

Phụ lục Hợp đồng là gì?

Điều 403 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định: Một hợp đồng có thể kèm theo phụ lục để quy định chi tiết một số điều khoản của Hợp đồng đó và phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng.

Do đó, nội dung trong phụ lục Hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng ban đầu. Nếu như có thì điều khoản đó sẽ không có hiệu lực, trừ trường hợp các bên chấp nhận trong phụ lục hợp đồng có điều khoản trái thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng ban đầu đã được sửa đổi.

Những lưu ý khi lập phụ lục Hợp đồng

– Về hình thức: Theo quy định ở trên, vì phụ lục Hợp đồng là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng. Do đó, nếu Hợp đồng được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực, phải đăng ký …. thì phụ lục hợp đồng cũng phải tuân theo những quy định như thế.

– Về nội dung: Hiệu lực và nội dung của nó phụ thuộc hoàn toàn vào Hợp đồng nên khi xác lập phụ lục, phải căn cứ vào nội dung của Hợp đồng ban đầu. Theo đó, nội dung của phụ lục vừa không được trái với nội dung của Hợp đồng vừa không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Ngoài ra, còn cần phải căn cứ vào đối tượng tham gia ký kết Hợp đồng phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, hoàn toàn dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận, không được ép buộc, lừa dối và ký kết đúng thẩm quyền, phạm vi.

Sau đây là một số Mẫu Phụ lục Hợp đồng mới nhất, mời bạn tham khảo!

Tổng hợp mẫu phụ lục hợp đồng phổ biến trong lĩnh vực nhà đất

>> Tải Hợp Đồng Mẫu Về Máy Tính <<

1. Mẫu Phụ lục Hợp đồng chung nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

(Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng (1) ………………………….ngày …./…./…..)

Hôm nay, ngày … tháng …. năm ……., tại ………………………… Chúng tôi gồm:

BÊN (2): (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông: ………………………………….        Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD số: …………………… do …………………………. cấp ngày …………………….

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………

Bà: ………………………………….          Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD số: …………………… do ……………………………… cấp ngày …………..

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………………………….

BÊN (2):  (Sau đây gọi tắt là Bên B) CÔNG TY …………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …………, do Sở Kế hoạch và Đầu tư ………..……….. cấp, đăng ký lần đầu ngày …………. đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày…………….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………….…………….

Đại diện bởi ông/bà: …………………. Chức vụ: ……………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do …………………….. cấp ngày ………………..

Hai bên cùng thống nhất lập Phụ lục hợp đồng này sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Hợp đồng ……………. ký ngày …./…../….. (Sau đây gọi là Hợp đồng ………………) như sau:

Điều 1 (3): Sửa đổi vào Khoản … Điều ….. của Hợp đồng …… như sau:

Từ: “………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….”

Thành: “……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….”

Điều 2: Các nội dung khác của Hợp đồng ………………….. ngày …/…/…… giữ nguyên, không thay đổi như Hợp đồng ………………………….

Điều 3: Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng …………………………….. mà hai bên đã ký kết ngày…./…./…..

Hai bên đã đọc lại Phụ lục Hợp đồng này, đều thống nhất và ký/đóng dấu vào Phụ lục này để làm bằng chứng.

Phụ lục Hợp đồng được lập thành ……(……)  bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. bản làm bằng chứng.

                   BÊN A                                                                                    BÊN B

       (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                     (Ký, đóng dấu)

Những ghi chú trong quá trình soạn thảo phụ lục hợp đồng

(1) Thường Hợp đồng có rất nhiều loại Hợp đồng như: Hợp đồng mua nhà, hợp đồng mua đất, hợp đồng góp vốn,.. Ở đây nên ghi rõ tên Hợp đồng, số Hợp đồng (nếu có) và ngày tháng lập Hợp đồng.

(2) Căn cứ vào tên Hợp đồng cũng như mục đích của Hợp đồng để ghi rõ, cụ thể các bên giao kết.

Ngoài ra, còn căn cứ vào chủ thể giao kết Hợp đồng để liệt kê cho chính xác. Cụ thể:

– Nếu chủ thể giao kết là cá nhân thì ghi các nội dung: Họ và tên, năm sinh, CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (có thông tin về số, ngày cấp, cơ quan cấp), địa chỉ hộ khẩu, địa chỉ liên lạc, số điện thoại …

– Nếu chủ thể giao kết là tổ chức, pháp nhân thì phải ghi rõ thông tin của pháp nhân đó trên Giấy đăng ký kinh doanh (Mã số kinh doanh, cơ quan cấp, ngày cấp đăng ký lần đầu, ngày thay đổi nội dung đăng ký, địa chỉ trụ sở, người đại diện…) kèm thông tin về người đại diện.

(3) Những nội dung chính của Phụ lục Hợp đồng này.

– Nếu sửa đổi, bổ sung thì ghi rõ trước khi sửa đổi là gì và sau khi sửa đổi thành gì.

– Nếu hủy bỏ điều khoản nào thì cũng ghi rõ là bỏ khoản…. điều…. của Hợp đồng…..

2. Phụ lục Hợp đồng mua bán tài sản trên đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

(Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán tài sản trên đất số …..)

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm….., tại ……………………………………. Chúng tôi gồm:

BÊN BÁN: (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông: ……………………………..       Sinh năm: 19xx

CMND/CCCD số: 012346789 do công an tỉnh D cấp ngày 12/12/2015

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………..

Bà: …………………………………          Sinh năm: 19xx

CMND/CCCD số: ………………………

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………….

BÊN MUA:  (Sau đây gọi tắt là Bên B) CÔNG TY ………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……………………………………., do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh ……………………… cấp ngày ……………….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………

Đại diện bởi ông: ………………………….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………………………………………………

Hai bên cùng thống nhất lập Phụ lục Hợp đồng này sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Hợp đồng mua bán tài sản trên đất số 012 ký ngày 01/01/2019 (Sau đây gọi là Hợp đồng) như sau:

Điều 1: Sửa đổi vào Khoản 1.1 Điều 1 của Hợp đồng như sau:

Từ: …………………………

Thành: …………………………………

Điều 2: Các nội dung khác của Hợp đồng …………………… giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3: Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng mua bán tài sản trên đất số …………… mà hai bên đã ký kết ngày ……………………….

Hai bên đã đọc lại Phụ lục Hợp đồng này, đều thống nhất và ký/đóng dấu vào Phụ lục này để làm bằng chứng.

Phụ lục Hợp đồng được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản làm bằng chứng.

                   BÊN A                                                                                    BÊN B

       (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                     (Ký, đóng dấu)

3. Mẫu Phụ lục Hợp đồng thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-o0o————

……………, ngày … tháng… năm….

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số……………..

– Căn cứ theo Hợp đồng thuê nhà số…….đã ký ngày ……., tháng……., năm……

– Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên……………………………………………..

Chúng tôi gồm có.

BÊN THUÊ NHÀ (Bên A):

CÔNG TY…………………………………………..

Đại diện          :………………………………………..

Chức vụ          : ………………………………………..

Địa chỉ            : ………………………………………..

Điện thoại      : +84…………..        Fax: +84…………

Mã số thuế     :………………………………………..

Số tài khoản   :………………………………………..

BÊN CHO THUÊ NHÀ (BÊN B):

CÔNG TY…………………………………………………..

Đại diện          :………………………………………..

Chức vụ          : ………………………………………..

Địa chỉ            : ………………………………………..

Điện thoại      : +84…………..        Fax: +84…………

Mã số thuế     :………………………………………..

Số tài khoản   :………………………………………..

Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục hợp đồng số……. về ………..đối với Hợp đồng đã ký số ….., ngày…tháng……năm………cụ thể như sau:

1.  …………………..…………………..…………………..…

2.  …………………..…………………..…………………..…

3.  …………………..…………………..…………………..…

4.  …………………..…………………..…………………..…

5. Điều khoản chung :

5.1   Phụ lục hợp đồng được lập thành (…) bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …….
5.2   Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của Hợp đồng thuê nhà số…và có giá trị kể từ ngày ký……..

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI  DIỆN BÊN B

Trên đây là những mẫu phụ lục hợp đồng liên quan đến lĩnh vực nhà đất, giúp các anh em làm trong lĩnh vực Bất Động Sản có thể tham khảo khi có nhu cầu làm phụ lục trong quá trình mua bán, trao đổi nhé!

Bài viết liên quan